Razpisi in natečaji

Občina Šentjur razpisuje štipendije za študij v Sloveniji in subvencije za izobraževanje v tujini

Datum objave razpisa: ponedeljek, 25. oktober 2021

Rok: petek, 19. november 2021, do 23:59

Občina Šentjur objavlja razpis za dodelitev petih štipendij študentom, ki se izobražujete za poklice pomembne za razvoj podeželja in petih subvencij za  izobraževanje ali strokovno izpopolnjevanje v tujini.
 

Kdo se lahko poteguje za štipendijo?

Za štipendije se lahko potegujete študentje, ki se izobražujete za poklice, ki so pomembni za razvoj podeželja in ki izpolnjujete naslednje pogoje:

 • imate status rednega študenta,
 • se izobražujete za poklic na višješolskem strokovnem programu (VI/1), visokošolskem strokovnem ali univerzitetnem programu (VI/2) ali na magisteriju (VII),
 • imate stalno bivališče v Občini Šentjur,
 • ob vpisu v prvi letnik niste starejši od 26 let,
 • niste v delovnem razmerju,
 • niste vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
 • ne opravljate samostojne registrirane dejavnosti,
 • niste lastniki oziroma solastniki gospodarske družbe,
 • ne prejemate druge štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje.

 

Kandidati morate predložiti:

 • izpolnjeno vlogo na prijavnem obrazcu (Prijavni obrazec A),
 • fotokopijo osebnega dokumenta (osebna izkaznica (obe strani) oz. potni list),
 • potrdilo o vpisu za tekoče študijsko leto,
 • dokazilo o učnem uspehu zadnjega letnika na predhodni stopnji izobraževanja oz. predhodnega šol. leta na isti stopnji izobraževanja, kadar gre za višji letnik,
 • fotokopijo bančne kartice.

 

Komisija za štipendiranje bo štipendije odobrila s sklepom. Višina štipendije znaša 15 % minimalne plače v Republiki Sloveniji. Štipendist bo za čas trajanja izobraževanja po predpisanem programu izobraževalne ustanove z občino sklenil pogodbo, s katero bo zavezan izpolnjevati vse pogodbene obveznosti. Občina bo štipendije izplačevala na podlagi sklenjene pogodbe do 15. v mesecu za pretekli mesec.

 

Kdo se lahko poteguje za subvencioniranje stroškov izobraževanja ali strokovnega izpopolnjevanja?

Na razpis se lahko prijavite študentje, ki se izobražujete izven Republike Slovenije in izpolnjujete naslednje pogoje:

 • imate stalno prebivališče v Občini Šentjur,
 • ob vpisu v prvi letnik višje ali visoke šole niste starejši od 26 let,
 • niste v delovnem razmerju,
 • niste vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu za zaposlovanje,
 • niste samozaposlene osebe,
 • niste lastniki oziroma solastniki gospodarske družbe.

 

Kandidati morate predložiti:

 • izpolnjeno vlogo na prijavnem obrazcu občine (Prijavni obrazec B),
 • dokazilo, da se že izobražujejo v tujini ali verodostojen dokaz povabila,
 • fotokopijo osebnega dokumenta (osebna izkaznica (obe strani) oz. potni list),
 • potrdilo o vpisu za tekoče študijsko leto,
 • dokazilo o učnem uspehu zadnjega letnika na predhodni stopnji izobraževanja oz. predhodnega šolskega leta na isti stopnji izobraževanja, kadar gre za višji letnik,
 • fotokopijo bančne kartice.

 

Komisija za štipendiranje bo subvencije odobrila s sklepom. Občina bo študentu, ki se izobražuje ali strokovno izpopolnjuje v tujini, subvencionirala stroške izobraževanja v višini 15 % minimalne plače v Republiki Sloveniji za vsak mesec izobraževanja v tujini, vendar skupaj ne več kot eno minimalno plačo za celotno izobraževanje.

Subvencija bo izplačana štipendistu z odločbo in sklenitvijo pogodbe in sicer 70 % celotnega zneska po podpisu pogodbe in 30 % po končanju in predložitvi poročila z dokazili o končanem izobraževanju v tujini. Sredstva se dodelijo samo enkrat za isto izobraževanje v tujini.

 

Rok in način prijave:

Prijava na javni razpis mora biti oddana na razpisnem obrazcu in vsebovati vse zahtevane priloge in dokazila, zahtevana v razpisu.
 

Kandidati morate zaprte prijave poslati na naslov: Občina Šentjur, Komisija za štipendiranje, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, s pripisom: "Ne odpiraj – Javni razpis štipendiranje 2021". Rok za oddajo vlog je petek, 19. november 2021. Šteje se, da je prijava  pravočasna, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko.
 

Povezave:

Celotno besedilo javnega razpisa

Prijavni obrazec A

Prijavni obrazec B

 

Več informacij:

Alenka Stojan, Občina Šentjur
03 747 13 14 ali alenka.stojan@sentjur.si

Vir:

Občina Šentjur

 

Nazaj
Občina Šentjur razpisuje pet štipendij in pet subvencij za izobraževanje v tujini

Občina Šentjur razpisuje pet štipendij in pet subvencij za izobraževanje v tujini

Zadnje objavljeno

Mladinski inkubator Vpis v višješolske programe od 23. do 29. avgust 2024

Šolski center Šentjur vabi k prijavi v študijske programe

Šolski center Šentjur, Višja strokovna šola vabi k prijavi za vpis v ...

Mladinski inkubator Pridruži se spletni delavnici

Delavnica o občutku strahu

Društvo Svetovalni svet vabi na delavnico o občutku strahu, ki bo ...

Dogodki za mlade

SHIFT + A