Razpisi in natečaji

Razpis za dodelitev nepovratnih denarnih pomoči namenjenih študentom v socialni stiski

Namenjen: študentom Univerze v Ljubljani

Datum objave razpisa: četrtek, 4. april 2019

Rok: petek, 19. april 2019, do 23:59

Fundacije Študentski tolar, ustanova ŠOU v Ljubljani, objavlja razpis za dodelitev nepovratnih denarnih pomoči namenjenih študentom v socialni stiski.

 

 Povzetek besedila razpisa 

 Namen, cilj in predmet razpisa: 
Namen poziva Fundacije Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani, je:

 • reševanje trenutne socialne stiske študentov,
 • povečanje možnosti za doseganje minimalne ravni kakovosti življenja študentov.
   

Cilj poziva je dodelitev nepovratne denarne pomoči prosilcem, ki izpolnjujejo pogoje in merila iz tega poziva in so na njem izbrani.

Predmet poziva je dodeljevanje nepovratne denarne pomoči študentom v socialni stiski v višini, razvidni iz poglavja 5 te dokumentacije.

Sredstva za denarno pomoč so pridobljena iz naslova Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani). Na prvem pozivu za nepovratno denarno pomoč v letu 2019 so predvidena sredstva v višini 40.000,00 evrov.
 

 Pogoji za prijavo: 
Pomoč se lahko dodeli samo osebam, ki izpolnjujejo enega od spodnjih dveh pogojev, in sicer da v študijskem letu 2018/19:

 • imajo status študenta na visokošolskem ali višješolskem zavodu, ki je članica ŠOU v Ljubljani, in niso v rednem delovnem razmerju;
 • so prvo leto brez statusa študenta in so hkrati še vedno vpisani na visokošolski ali višješolski zavod, ki je članica ŠOU v Ljubljani, ("pavzirajo") in niso v rednem delovnem razmerju.
   

Denarna pomoč se lahko dodeli študentom, vpisanim na visokošolskem ali višješolskem zavodu, ki je članica ŠOU v Ljubljani, s tujim državljanstvom, vendar le v primeru, da poleg zgornjega pogoja hkrati izpolnjujejo še vse naslednje:

 • prosilec ima v Republiki Sloveniji urejeno začasno bivališče;
 • prosilec ima odprt bančni račun pri izbrani banki (ne glede na državo) najmanj tri polne mesece, preden se na ta poziv prijavi;
 • prosilec NI vpisan na visokošolski ali višješolski zavod, ki je članica ŠOU v Ljubljani, kot študent na izmenjavi oziroma študent na praksi (npr. programi Erasmus+, Ceepus, …)
   

V kolikor se na razpis prijavlja študentska družina, se na razpis ne moreta ločeno prijaviti mama in oče istega otroka.

Ne glede na prejšnje odstavke se pomoč ne more dodeliti osebi, ki je v zadnjih 12 mesecih že prejela dve denarni pomoči Fundacije Študentski tolar, ne glede na njuni obliki, višini oz. razpisa, na podlagi katerih sta bili denarni pomoči dodeljeni.

Ne glede na prejšnje odstavke, do denarne pomoči tudi ni upravičena oseba, ki je pri Fundaciji Študentski tolar skupaj že prejela 5 denarnih pomoči, ne glede na njihovo obliko, višino oz. na razpis, na podlagi katerega so bile te dodeljene.

 

Ostali pogoji:

 • prosilec je v socialni stiski;
 • denarna pomoč bo prosilcu pomagala pri razreševanju njegove socialne stiske.
   

Razlogi za socialno stisko so lahko:

 • povečanje števila družinskih članov oziroma rojstvo otroka prosilcu;
 • nastop brezposelnosti vzdrževalca družine;
 • smrt vzdrževalca družine;
 • spor prosilca z vzdrževalcem družine (s staršem/starši) glede preživninske obveznosti;
 • nezmožnost prosilca za aktivno reševanje lastne materialne ogroženosti zaradi utemeljenih zdravstvenih težav;
 • zdravstvene, psihosocialne ali druge posebne okoliščine;
 • druge ekonomske ali socialne okoliščine.
   

Pod razloge za socialno stisko se ne upoštevata vpisnina ali šolnina za študij.

 

 Vloga na razpis: 
Vsi dokumenti, dokazila, kot tudi sama vloga, morajo biti zapisani v slovenskem ali angleškem jeziku, valute pa pretvorjene v evro.

Prosilec NE potrebuje uradnega prevoda dokumentov, temveč naj priložene dokumente sam prevede v enega od teh dveh jezikov (enako velja za valute).

 

Prošnja, dokazila in izjave, ki jih morajo predložiti vsi prosilci (obrazci so priloženi v nadaljevanju):

 • pisna prošnja (opis trenutne stiske, opis splošnega socialnega položaja prosilca in namen porabe denarne pomoči);
 • izpolnjena vloga za dodelitev nepovratne denarne pomoči;
 • podpisana izjava o številu osebnih računov in o prostovoljnem prilaganju dokazila o osebnih prejemkih, ki so potrebna za ugotavljanje upravičenosti do denarne pomoči;
 • podpisana izjava o nezaposlenosti in izkaz namenske porabe sredstev, pridobljenih na tem pozivu;
 • fotokopija osebnega dokumenta z obeh strani;
 • fotokopija bančne kartice oz. kartic z obeh strani;
 • trije podpisani izvodi Pogodbe o denarni pomoči študentom v stiski, s čimer se prosilec strinja s pogodbenimi določili;
 • potrdilo o vpisu na visokošolski/višješolski zavod članice ŠOU v Ljubljani za študijsko leto 2018/19 (za prosilce, ki imajo status študenta) oz. potrdilo o "pavziranju" ali ustrezno drugo potrdilo visokošolskega/višješolskega zavoda, ki je članica ŠOU v Ljubljani, na katerem študirajo (za prosilce, ki so prvo leto brez statusa študenta), v katerem je jasno zapisano, da ima prosilec v tekočem študijskem letu dovoljenje za opravljanje manjkajočih obveznosti;
 • dokazila bank/-e o vseh nakazilih oz. prejemkih za zadnje 3 polne mesece pred oddajo vloge (v primeru oddane vloge v mesecu marcu, je potrebno poslati bančne izpiske od 1. 12. 2018 do 28. 2. 2019); potrdila z interneta veljajo le v primeru, da so podpisana in ožigosana s strani banke;
  Na dokazilu mora biti razvidno tudi končno stanje.
  Tuji študentje morajo priložiti tudi dokazila bank iz matične države oz. države, kjer imajo urejeno državljanstvo. Izpiske morate prevesti v slovenski ali angleški jezik. Uradni prevod ni potreben. Valute naj prosilec sam pretvori v evre.
  V primeru, da ima študent odprt varčevalni račun, je potrebno priložiti tudi končno stanje na tem računu.
 • izpis zaslužkov, prejetih na podlagi napotnice študentskega servisa za obdobje zadnjih 3 polnih mesecev pred mesecem oddaje vloge, ki ga prosilci dobijo na študentskih servisih, kjer so vpisani kot aktivni člani (v primeru oddane vloge v mesecu aprilu, je potrebno poslati izpis zaslužkov od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019);
 • potrdilo ali fotokopijo potrdila iz gospodinjske evidence (dobite ga na upravni enoti);
 • fotokopija potrdila o prejetih dohodkih za koledarsko leto 2017 oz. fotokopija dohodninske odločbe za koledarsko leto 2017 za vse člane gospodinjstva, ki so starejši od 16 let.
  Potrdilo lahko dobite na davčnem uradu v kraju vašega stalnega prebivališča. Tuji študentje ga pridobite v državi, kjer imate urejeno stalno prebivališče. Če so dokumenti zapisani v drugem jeziku kot slovenščina, naj prosilec zraven priloži še svojo obrazložitev zapisano v slovenskem ali angleškem jeziku. Valute naj prosilec pretvori v evre.
  Fotokopija potrdila o prejetih dohodkih oziroma fotokopija potrdila o dohodninski odločbi za vse člane gospodinjstva je obvezna priloga, ne glede na to ali je oseba zaposlena, upokojena, ne dela preko študentskega servisa, dela preko študentskega servisa…
  Dodatno pojasnilo k dokumentaciji, zahtevani v tej točki:
  Če je prijavitelj zavezanec za odmero dohodnine mora prosilec priložiti:
  - odločbo o odmeri dohodnine prosilca;
  - odločbo o odmeri dohodnine za vse člane skupnega gospodinjstva, starejše od 16 let, za leto 2017.
  V kolikor prijavitelj ali kdo izmed članov gospodinjstva ni zavezanec za odmero dohodnine, mora prosilec priložiti:
  - potrdilo o prejetih dohodkih za leto 2017 (potrdilo se pridobi na FURS, če ga niste prejeli po pošti). Velja tudi za prosilce, ki v letu 2017 niso delali preko študentske napotnice.
 • kontrolni seznam (priložen razpisni dokumentaciji).
   

 Dodatna dokazila: 
Dokazila in potrdila, ki jih lahko prosilci dodatno predložijo:

 • potrdilo o brezposelnosti vzdrževalca družine;
 • fotokopije rojstnih listov otrok (obvezno priložijo prosilci, ki imajo otroke);
 • fotokopija odločbe o preživnini ali dogovora o preživljanju (obvezno priložijo prosilci, ki imajo otroke in pri katerih je bila izdana odločba oz. dogovor);
 • druga potrdila iz obdobja največ zadnjih šestih mesecev pred oddajo vloge, ki so vplivala na socialno ogroženost (kot so npr. mnenje centra za socialno delo o položaju prosilca, zdravniška potrdila prosilca ali ožjih članov družine, odločba o kategorizaciji invalidnosti itd.);
 • delo prosilca prek avtorske ali podjemne pogodbe (za zadnje tri mesece pred oddajo vloge).
   

 Izbirni postopek: 
Na podlagi skupne ocene opisa socialne stiske, vlog in dokazil člana komisije neodvisno en od drugega pregledata in točkujeta vlogo, tretji ocenjevalec pa preveri njuni oceni (seštevek točk). Če se oceni (seštevek točk) bistveno razlikujeta, še tretji ocenjevalec poda svoj predlog. Na podlagi vloge in ugotovitve komisije izda komisija predlog sklepa predsedniku uprave, ki izda odločbo. En izvod sklepa se hrani v arhivu Fundacije Študentski tolar, drugi pa vroči prosilcu. Prosilec ima na izrečen sklep možnost pritožbe na način, kot bo določen v izrečenem sklepu. Do enkratne denarne pomoči bodo upravičeni tisti prosilci, ki bodo dosegli najmanj 38 točk.

Posameznemu prosilcu se sme dodeliti denarno pomoč v enkratnem znesku:

 • 400,00 € (z besedami: štiristo evrov), če je prosilec dosegel od 38 do 42 točk;
 • 500,00 € (z besedami: petsto evrov), če je prosilec dosegel od 43 do 47 točk;
 • 600,00 € ( z besedami: šeststo evrov), če je prosilec dosegel 48 ali več točk.
   

Prosilci bodo o rezultatu svoje vloge obveščeni najpozneje v roku 60 dni od prejema popolne vloge. Izbrani prosilci morajo podpisati pogodbo o dodelitvi denarne pomoči. Pogodba je priložena temu pozivu in jo mora prosilec obvezno poslati skupaj s svojo vlogo. Če bo vloga prosilca odobrena, bo Fundacija Študentski tolar dokončno izpolnila pogodbo in en izvod pogodbe izročila prosilcu. Pogodba prosilca, ki ne bo dosegel minimalnega številka točk za pridobitev denarne pomoči po tem pozivu, ne bo dokončno izpolnjena.

 

 Rok in način prijave: 
Rok za predložitev vlog je do vključno 19. 4. 2019 (velja poštni žig). Vloge se lahko oddajo v času trajanja tega poziva. Prosilec mora vlogo za dodelitev sredstev poslati s priporočeno pošto na naslov: Fundacija Študentski tolar, Ustanova ŠOU v Ljubljani, Pivovarniška 6, 1000 Ljubljana.

Prosilec lahko namesto priporočene pošte odda svojo prijavo tudi osebno v pisarni Fundacije Študentski tolar v času uradnih ur. Uradne ure so objavljene na naši spletni strani. Opremljenost vloge: Vlogo na poziv je potrebno poslati v zaprti kuverti, na kateri mora biti vidna ustrezna označba: "Ne odpiraj – Vloga za dodelitev nepovratne denarne pomoči – 1. razpis 2019". Na hrbtni strani ovitka naj bo napisan naslov prosilca.

Veljavna bo vloga, ki bo pravilno opremljena in pravilno ter pravočasno predložena naročniku. V primeru nepopolne vloge komisija vlagatelja pozove k dopolnitvi obvezne dokumentacije v skladu z določili tega poziva (morebitne dodatne priloge prosilec priloži sam ob oddaji vloge). Vlagatelj mora vlogo dopolniti v desetih dneh od prejema poziva k dopolnitvi vloge, sicer se vloga zavrže. Nepopolne vloge po roku za dopolnitev in nepravilno ali nepravočasno oddane vloge bo komisija zavrgla.

Prosilec se tudi po izdani odločbi o zavrnjeni ali zavrženi vlogi lahko na isti poziv do roka za predložitev vlog ponovno prijavi.

 

 
 

 
 

 

 
 Fundacija Študentski tolar
 01/438-02-19 ali info@studentski-tolar.si
 
 https://www.studentski-tolar.si/izredna-pomoc

 

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Občina Šentjur